Travel nostalgia – Kareri Lake trek

The erstwhile snow treks are dearly missed these days.